تاسيس سازمان زمين شهري

پس از آن سازمان زمين‌شهري- به صورت شركت دولتي- تحت پوشش وزارت مسكن و شهرسازي تأسيس شد و در قالب ادره كل زمين‌شهري در استان‌‌ها به فعاليت پرداخت. با تصويب قانون زمين‌شهري در شهريور 1366 سازان مذكور تا سال 1374 به همان شكل به كار خود ادامه داد. با توجه به مصوبه شماره 3510/دش مورخ 15/6/1372 شوراي عالي اداري – كه تغييراتي در وظايف سازمان زمين‌شهري به وجود آورد- نام آن به سازمان ملي زمين و مسكن تغيير يافت و با ادغام اداره‌هاي كل زمين‌شهري و شهرسازي‌هاي استان‌ها، تشكيلاتي با نام سازمان مسكن و شهرسازي در مراكز استان‌ها به‌ وجود آمد كه با درنظر گرفتن مسائل فوق، بالطبع اين سازمان با تشكيلات سازماني خاص خود با استفاده از كارمندان اداره كل مسكن و شهرسازي، زمين‌شهري و سازمان مسكن به فعاليت پرداخت و مجري قوانين موجود و جاري در بخش زمين‌شهري فعاليت‌هاي تعريف‌شده وزارت متبوعه و نيز سازمان مسكن سابق گرديد.

تاسيس وزارت راه و شهرسازي

در تاريخ 31 خرداد 1390وزارت راه وشهرسازي با راي مجلس شوراي اسلامي وسپس تاييد شوراي نگهبان از ادغام دو وزارتخانه راه وترابري و مسكن وشهرسازي تشكيل ومقرر گرديد همه امكانات ،تعهدات،اعتبارات،نيروي انساني واموال منقول وغير منقول دو وزارتخانه ياد شده به وزارت راه وشهرسازي منتقل گردد.